[printable]

Banca na Gàidhlig


Grammars and grammar guides [+/-]

Byrne, Michel (2000). Facal air an fhacal: Gràmar na Gàidhlig. Steòrnabhagh: SRG Acair.

Byrne, Michel (2002). Gràmar na Gàidhlig. Steòrnabhagh: Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig – Acair.

Caimbeul, Maoilios (2006). Gràmar na Gàidhlig: Leabhar-teagaisg le Earrannan Leughaidh, Eacarsaich is Freagairtean. Steòrnabhagh: Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig.

Calder, George (1923). A Gaelic Grammar. Glasgow: Alex. MacLaren & Sons. [alt URL]

Calder, George (1980). A Gaelic Grammar. Glasgow: Gairm.

Cox, Richard (2017). Geàrr-Ghràmar na Gàidhlig. Brig o’ Turk, Perthshire: Clann Tuirc.

Forbes, John (1848) The Principles of Gaelic Grammar. Edinburgh: Oliver & Boyd – London: Simpkin, Marshall, & Co.

Gillies, Hugh Cameron (1896). The Elements of Gaelic Grammar, based on the work of Alexander Stewart. London: David Nutt.

Klöcker, Olaf (2015). Concise Grammar: Scottish Gaelic. Olaf Klöcker.

Lamb, William (2001). Scottish Gaelic. München: LINCOM Europa.

Lamb, William (2008). Scottish Gaelic Speech and Writing: Register Variation in an Endangered Language. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [including: Appendix 1: A descriptive grammar of Scottish Gaelic].

Lamb, William (in preparation). Scottish Gaelic: A Comprehensive Grammar. Routledge.

Mark, Colin (2004). The Gaelic-English Dictionary. London: Routledge. [Grammatical Appendices: 623–736].

Mark, Colin (2013). Scottish Gaelic: An Essential Grammar. London: Routledge.

Munro, James (1843). A Practical Grammar of the Scottish Gaelic in Eight Parts. Edinburgh: Maclachlan, Stewart, & Co. [alt URL]

Nicolson, Alexander (1936). Modern Gaelic: A Basic Grammar. Glasgow: Archibald Sinclair.

Ó Maolalaigh, Roibeard with Iain MacAonghuis (1996). Scottish Gaelic in Three Months. London: Hugo’s Language Books.

Ó Maolalaigh, Roibeard with Iain MacAonghuis (2022) [2008]. Scottish Gaelic in Twelve Weeks, rev. edn. Edinburgh: Birlinn.

Parsons, Catrìona NicÌomhair (2016). Seallagain: Gaelic grammar at a glance. Ōtepoti = Dunedin: Continuing Education, University of Otago = Mātaraka Auroa, Te Whare Wānanga O Otāgo. [Audio recordings].

Reid, Duncan (1895). A Course of Gaelic Grammar. Glasgow: John Thomlinson. [alt URL]

Ross, Susan, Mark McConville, Wilson McLeod, William Lamb & Richard Cox (2018). Stiùireadh Gràmair LEACAG. DASG. (https://dasg.ac.uk/grammar/grammar.pdf)

Shaw, William (1778) An analysis of the Galic language. Edinburgh: W. and T. Ruddiman.

Stewart, Alexander (1892) [1801]. Elements of Gaelic Grammar. Edinburgh: John Grant.


Dictionaries & thesauri [+/-]

Armstrong, Robert A. (1825). A Gaelic Dictionary, in Two Parts. London: J. Duncan.

Buchanan, Dougal (1998). Gaelic-English / English-Gaelic Dictionary. New Lanark: Lomond Books.

Buchanan, Dougal (2004). Gaelic-English / English-Gaelic Dictionary. Glasgow: Geddes and Grosset.

Buidhean Eadar-Roinneil airson Foghlam Gàidhlig (1992). Faclan Ùra Gàidhlig cleachdte ann an Leabhraichean-Sgoile Bun-sgoile agus Ard-sgoile.

Cox, Richard (1991). Brìgh nam Facal: Faclair Ùr don Bhun-sgoil Glasgow. Glasgow: Roinn nan Cànan Ceilteach – Department of Celtic.

Dwelly, Edward (2001) [1902-1912]. Illustrated Gaelic-English Dictionary. Edinburgh: Birlinn.

Highland Society of Scotland (1828). A Dictionary of the Gaelic Language, 2 vols. Edinburgh: William Blackwood.

MacAoidh, Garbhan (2007). Tasgaidh – A Gaelic Thesaurus. Tulach Mór, Èirinn: Polyglot.

Macbain, Alexander (1982) [1896]. An Etymological Dictionary of the Gaelic Language, repr. of 2nd rev. edn. Glasgow: Gairm. [1911 2nd rev. edn].

Maclennan, Malcolm (1979) [1925]. A Pronouncing and Etymological Dictionary of the Gaelic Language. Aberdeen: Aberdeen University Press.

MacLeod, Donald John (1999). Faclan Ùra Gàidhlig: ùghdarraichte airson an cleachdadh ann na sgoiltean. Steòrnabhagh: SRG.

MacLeod, Norman & Daniel Dewar (1909) [1831]. Dictionary of the Gaelic Language. Edinburgh: John Grant.

MacLeòid, Dòmhnall Iain (2000) [2008]. Dòigh Eile air a Ràdh. Steòrnabhagh: Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig.

Mark, Colin (2003). The Gaelic-English Dictionary. London: Routledge.

Owen, Robert C. (1993). The Modern Gaelic-English Dictionary, specially recommended for learners, containing pronunciation, irregular verb tables, grammatical information, examples of idiomatic usage. Glasgow: Gairm.

Robertson, Boyd & Ian MacDonald (2004). Gaelic Dictionary. London: Teach Yourself.

Robertson, Boyd & Ian MacDonald (2010). Essential Gaelic Dictionary. London: Teach Yourself.

Sabhal Mòr Ostaig (1993). An Stòr-dàta Briathrachais Gàidhlig – The Gaelic Terminology Database. Slèite: Clò Ostaig.

Stòrlann (2011). Faclair na Sgoile. Steòrnabhagh: Stòrlann Nàìseanta na Gàidhlig. [expanded and revised version of Brìgh nam Facal].

The European Language Initiative (2011). Co-fhaclair Gàidhlig / Thesaurus of the Gaelic Language.

Thomson, Derick (1994). The New English-Gaelic Dictionary. Glasgow: Gairm. [updated from 1981 version].

Watson, Angus (2001). The Essential Gaelic-English Dictionary: A Dictionary for Students and Learners of Scottish Gaelic. Edinburgh: Birlinn.

Watson, Angus (2005). The Essential Gaelic-English Dictionary: A Dictionary for Students and Learners of Scottish Gaelic. Edinburgh: Birlinn.

Watson, Angus (2011). The Essential Gaelic-English / English-Gaelic Dictionary. Edinburgh: Birlinn. [compilation of previous two dictionaries].

Watson, Angus (2015). The Pocket Gaelic-English, English-Gaelic Dictionary. Edinburgh: Birlinn.


specialist vocabulary [+/-]

Barr, G. (1998). Aids san àm ri teachd. Gairm 185, 38.

Bateman, R. R. & F. Màrtainn (1990). Ceumannan an cruinn-eòlas: Leabhar a h-Aon.

Bateman, R. R. & F. Màrtainn (1991). Ceumannan an cruinn-eòlas: Leabhar a Dhà. Stanley Thornes (Publishers) Ltd.

Cameron, John (1883), Gaelic Names of Plants (Scottish and Irish). Edinburgh: William Blackwood.

Cannon, Roderick D. (2006). Gaelic names of Pibrochs: a classification. Scottish Gaelic Studies 34, 20–59.

Clark, Joan W. & Ian MacDonald (1999). Ainmean Gàidhlig Lusan. North Ballachulish: J. W. Clark.

Clyne, Douglas (1989). Gaelic names for flowers and plants. Furnace, Argyll: Cruisgean.

Forbes, Alexander Robert (1905). Gaelic Names of Beasts (Mammalia), Birds, Fishes, Insects, Reptiles, etc. Edinburgh: Oliver and Boyd.

Foster, J., J. NicDhòmhnaill & J. MacDonald (2006). Discovery World Ìre F: Beagfhaclair Saidheans. Steòrnabhagh: Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig.

Garvie, Ellen I. (1999). Plants, fungi and animals: Gaelic names with English & scientific equivalents mainly compiled from published literature. Slèite: Clò Ostaig.

Gordan, Niall (1997). Meudairean: meadhan pian nàbaidhean. Gairm 178, 161–163.

MacAoidh, Garbhan (1996). Reul-eòlas airson luchd-tòiseachaidh 2. Gairm 175, 217.

MNE Media (2008). Gnàthasan-cainnt is eile son prògraman spòrs

Ó Maolalaigh, Roibeard (2001). Forás na ndeirí díspeagtha -ean agus -ein i nGaeilge na hAlban. In: Brian Ó Catháin & Ruairí Ó hUiginn (eds) Béalra: Aistí ar Theangeolaíocht na Gaeilge. Maigh Nuad: An Sagart, 2–43.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2007). Péisteoigín itheas éadach: the significance of leaghmhan "moth". In: Sharon Arbuthnot & Kaarina Hollo (eds) Fil Súil Nglais = A Grey Eye Looks Back: A Festschrift in Honour of Colm Ó Baoill. Ceann Drochaid: Clann Tuirc, 213–240.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2010). Caochlaideachd Leicseachail agus ‘snowflakes’ sa Ghàidhlig. In: Gillian Munro & Richard Cox (eds) Cànan & Cultur: Rannsachadh na Gàidhlig 4. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 7–21.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2020). Lexical and phonological variation in words for ‘ankle’ in Gaelic. In: Ailbhe Ó Corráin, Fionntán de Brún & Maxim Fomin (eds) Scotha cennderca cen on: A Festschrift for Séamus Mac Mathúna. Series: Studia Celtica Upsaliensia, 10. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 247-288.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2022). The Gaelic element in the lexicon of Galloway Scots. In: Ronald Black, Michael Ansell & Edward J. Cowan (eds) Galloway: The Lost Province of Gaelic Scotland. Peebles: John Dewar, 76–124.

Seòras Chaluim Sheòrais (2005). Muir is Tìr. Steòrnabhagh: Acair. [fishing boats terminology].

Stòrlann (2006). Faclair Matamataig. Steòrnabhagh: Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig.

Stòrlann (2011). Briathrachas Eadar-lìn: Internet terminology. Steòrnabhagh: Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig.

The European Language Initiative (2001). Faclair na Pàrlamaid. Edinburgh: Scottish Parliament.

The European Language Initiative (2011). Faclair airson Riaghaltas Ionadail / Dictionary for Local Government.

The European Language Initiative (2012). Faclair Rianachd Phoblaich. Edinburgh: The Scottish Parliament.


online dictionaries [+/-]

Am Faclair Beag

Dwelly-d: Faclair Dwelly air Loidhne

Faclair na Gàidhlig – Dictionary of the Scottish Gaelic Language

LearnGaelic: Dictionary

Wentworth, Roy (2000). English-Gaelic dictionary


lexical databases [+/-]

Am Briathradan

An Seotal: Stòr-dàta briathrachais Gàidhlig

An Stòr-dàta Briathrachais

Facail Ghàidhlig airson Chuspairean Àraid

Faclan bhon t-Sluagh / Fieldwork Archive (DASG)

LearnGaelic: Thesaurus


corpora [+/-]

Corpas na Gàidhlig


place-name databases [+/-]

Ainmean Àite na h-Alba – Gaelic Place-Names of Scotland

Saints in Scottish Place-Names


collections of audio recordings [+/-]

Cluas ri Claisneachd (DASG)

Tobar an Dualchas – Kist o Riches


learner materials [+/-]

Black, Ronald (2006). Cothrom ionnsachaidh: Scottish Gaelic grammar and exercises. Peebles: Ronald Black.

Chapman, Jenna (2017). Scottish Gaelic Verbs: 500 Scottish Gaelic Verbs Fully Conjugated. [Kindle Edition]

Desseyn-Cooper, Ann (2020). Leuman Gràmair: Pàirt 1. Lulu Press.

Desseyn-Cooper, Ann (2020). Scottish Gaelic: 50 Grammar Exercises 2. Lulu Press.

Desseyn-Cooper, Ann (2021). Leuman Gràmair: Pàirt 2. Lulu Press.

Desseyn-Cooper, Ann (2021). Cùrsa Ro-ìre: Gràmar na Gàidhlig: Preliminary Level. Lulu Press.

Desseyn-Cooper, Ann (2021). Scottish Gaelic: 50 Grammar Exercises 1. Lulu Press.

Desseyn-Cooper, Ann (2021). Introduction to Scottish Gaelic: Regular & Irregular Verb Use and Dialogue Drills: Intermediate Level. Lulu Press.

Eurotalk (2003). Scots Gaelic Vocabulary Builder. London: Eurotalk. [CD ROM]

Graham, Katie & Katherine M. Spadaro (2001). Colloquial Scottish Gaelic: The Complete Course for Beginners. London – New York: Routledge.

Klevenhaus, Michael (2009). Lehrbuch der schottisch-gälischen Sprache. Hamburg: Buske.

Klevenhaus, Michael (2014). Grammatikübungsbuch Schottish-Gälisch. Hamburg: Buske.

MacIlleathain, Ruairidh (2006). Ceum air Cheum: Leabhran Taice do Luchd-stiùiridh Chlasaichean Còmhraidh Gàidhlig. Steòrnabhagh: Stòrlann Nàiseanta na Gàidhlig.

Mackinnon, Roderick (1971). Gaelic: A complete course for beginners. London: Hodder and Stoughton – New York: McKay.

MacLaren, James & James White MacLean (1923). MacLaren’s Gaelic self-taught. Glasgow: MacLaren & Sons.

MacLean, James White (1800). Introduction to Gaelic for beginners. Edinburgh.

McLennan, George (2005). Scots Gaelic: An Introduction to the Basics. Glendaruel: Argyll.

MacNeil, Morag (2006). Everyday Gaelic. Edinburgh: Birlinn.

Mark, Colin (1986). Gaelic verbs: systemised and simplified. Glaschu: Roinn nan Cànan Ceilteach, Oilthigh Glaschu.

McArthur, Flora (1995). A Taste of Gaelic. Edinburgh: Edinburgh’s Telford College.

McLennan, George (1986). Scots Gaelic: A Brief Introduction. Glasgow: Gairm.

Ó Baoill, Colm (1991). Gaelic is Fun: A New Course in Gaelic for the Beginner. Stornoway: Acair.

Ó Maolalaigh, Roibeard with Iain MacAonghuis (1996). Scottish Gaelic in Three Months. London: Hugo’s Language Books.

Ó Maolalaigh, Roibeard with Iain MacAonghuis (2008). Scottish Gaelic in Twelve Weeks. Edinburgh: Birlinn.

Owen, Robert C. (1979). Instant Gaelic: Gaelic and English in parallel texts, with a complete course of drills for grammar practice. Aberfeldy: Clò Chailleann.

Reid, Duncan (1895). A Course of Gaelic Grammar. Glasgow: John Thomlinson. [1908 edition].

Robertson, Boyd & Gordon Wells (2008). Gaelic Conversation. London: Hodder Education. [CDs].

Robertson, Boyd & Iain Taylor (2010). Complete Gaelic. Teach Yourself.

Speaking Our Language. [textbooks, CD ROM]

Watson, Moray (2011). Progressive Gaelic 1: A complete academic course in Gaelic for beginners. Follais Books.

Watson, Moray (2012). Progressive Gaelic 2: A complete academic course in Gaelic for beginners. Aberdeen: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Watson, Moray (2017). Progressive Gaelic 3: A complete academic course in Gaelic for beginners. Aberdeen: CreateSpace Independent Publishing Platform.

Watson, Moray (2018). Progressive Gaelic 4: An Academic Course in Gaelic. Aberdeen: CreateSpace Independent Publishing Platform.


online learning resources [+/-]

BBC Bitesize: Gaelic (Learners).

Beag air Bheag.

Gaelic4parents.

Goireasan Akerbeltz.

LearnGaelic.

Memrise: Scottish Gaelic courses.

Speak Gaelic.

Taic: Goireas do Luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig.


TV programmes for learners [+/-]

Can Seo (1979). [BBC, available on Youtube].

Speaking our Language [BBC, available on Youtube].


podcasts [+/-]

Beag air Bheag: Prògram do luchd-ionnsachaidh na Gàidhlig le Iain Urchardan

Gàidhlig na Cagailte (University of Aberdeen)


orthography [+/-]

Gaelic Orthographic Conventions, SQA, Glasgow, 2009.

LEACAN – online Gaelic grammar guidance. (https://dasg.ac.uk/gnag)

Black, Ronald (2010). Gaelic orthography: The Drunk Man’s Broad Road. In: Moray Watson & Michelle Macleod (eds) The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, 229–261.

Cox, Richard (2010). Review of Gaelic orthographic conventions. [2009]. Scottish Gaelic Studies 26, 162–173.


information technology [+/-]

Spell-checker for Scottish Gaelic (TELI), 2006.

Captions Language Interface Pack (TELI), 2011.


academic publications [+/-]

Adger, David (1996). ‘Aspect, agreement and measure phrases in Scottish Gaelic’. In: Robert D. Borsley & Ian Roberts (eds). The Syntax of the Celtic Languages. Cambridge: Cambridge University Press, 200–222.

Adger, David (1999). ‘Predication and comparison in Scottish Gaelic’. Paper presented at the Third Celtic Linguistics Conference, Dublin.

Adger, David (2001). A Predicational Head in Scottish Gaelic. University of York. [MS]

Adger, David (2005). Fracturing the Adjective: Evidence from the Gaelic Comparative. Queen Mary’s OPAL #4. Occasional Papers Advancing Linguistics.

Adger, David (2007). ‘Stress and phasal syntax’. Linguistic Analysis 33/3–4, 238–266.

Adger, David (2007). ‘Pronouns postpose at PF’. Linguistic Inquiry 38/2, 343–349.

Adger, David (2010). ‘Gaelic morphology’. In: Michelle Macleod & Moray Watson (eds). The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, 283–303.

Adger, David (2010). ‘Gaelic syntax’. In: Michelle Macleod & Moray Watson (eds). The Edinburgh Companion to the Gaelic Language. Edinburgh: Edinburgh University Press, 304–351.

Adger, David (2011). ‘Clefted situations: a note on expletives in Scottish Gaelic clefts’. In: Andrew Carnie (ed.). Formal approaches to Celtic Linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 3–15.

Adger, David (2017). ‘Structure, use, and syntactic ecology in language obsolescence’. Canadian journal of linguistics – Revue canadienne de linguistique 62/4, 1–25.

Adger, David (2022). The parallel formation of verbal nouns in Scottish Gaelic. Queen Mary University of London.

Adger, David & Gillian Ramchand (2003) Predication and equation. Linguistic Inquiry 34/3, 325–359. (https://www.jstor.org/stable/4179238)

Adger, David & Gillian Ramchand (2005) Merge and move: Wh-dependencies revisited. Linguistic Inquiry 36/2, 161–193. (https://www.jstor.org/stable/4179317)

Adger, David & Gillian Ramchand (2006) Dialect variation in Gaelic relative clauses. In: James E. Fraser, Anja Gunderloch & Wilson McLeod (eds) Rannsachadh na Gàidhlig 3. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 179–192.

Archangeli, Diana, Andrew Carnie, Andréa Davis, Muriel Fisher, Michael Hammond & Natasha Warner (2014). ‘Vowel insertion in Scottish Gaelic’. Phonology 31, 123–153.

Archangeli, Diana, Andrew Carnie, Yan Chen, Muriel Fisher, Michael Hammond & Adam Ussishkin (2017) ‘Phonological restrictions on lenition in Scottish Gaelic’. Language 93/2, 446–472.

Bartlett, Tom (2021). ‘Interpersonal Grammar in Scottish Gaelic’. In: J. R. Martin, Beatriz Quiroz, Giacomo Figueredo (eds). Interpersonal Grammar: Systemic Functional Linguistic Theory and Description. Cambridge: Cambridge University Press, 257–284.

Bartlett, Tom (2023). ‘Atopicality as the unmarked logical structure in Scottish Gaelic’. In: Caroline Gentens, Lobke Ghesquière, William B. McGregor & An van Linden (eds) Reconnecting Form and Meaning: In honour of Kristin Davidse. Series: Studies in language companion series, 230. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 71–95.

Batchelor, Colin (2019). ‘Universal dependencies for Scottish Gaelic: syntax’. In: Teresa Lynn, Delyth Prys, Colin Batchelor & Francis Tyers (eds) Proceedings of the Celtic Language Technology Workshop. Dublin: European Association for Machine Translation, 7–15.

Bateman, Meg (2010) ‘Gàidhlig ùr’. In: Iain Mac an Tàilleir & Gillian Munro (eds) Coimhearsnachd na Gàidhlig an-diugh – Gaelic communities today. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 87-98.

Bell, Susan (2013) An seilbheach Gàidhlig: rannsachadh le corpas. In: Nancy McGuire & Colm Ó Baoill (eds) Rannsachadh na Gàidhlig 6. Obar Dheathain: An Clò Gàidhealach, 253–273.

Boizou, Loïc & William Lamb (2020) An online linguistic analyser for Scottish Gaelic. In: Danguolė Kalinauskaitė, Jolanta Kovalevskaitė, Andrius Utka & Jurgita Vaičenonienė (eds) Human Language Technologies – the Baltic Perspective: Proceedings of the 9th International Conference Baltic HLT 2020. Series: Frontiers in artificial intelligence and applications, 328. Amsterdam: IOS Press, 119–122.

Borgstrøm, Carl Hj. (1968) Notes on Gaelic grammar. In: James Carney & David Greene (eds) Celtic studies. Essays in memory of Angus Matheson, 1912–1962. London: Routledge, 12–21.

Bosch, Anna R. K. & James M. Scobbie (2009) Fine-grained morpho-phonological variation in Scottish Gaelic: Evidence from the Linguistic Survey of Scotland. In: James N. Stanford & Dennis R. Preston (eds) Variation in indigenous minority languages. Series: IMPACT: Studies in Language and Society, 25. Amsterdam: John Benjamins, 347–368. (https://benjamins.com/catalog/impact.25.18bos) (https://core.ac.uk/download/pdf/141195149.pdf – draft)

Boyle, Daniel (1973) Ach and agus as coordinate and subordinate conjunctions in Gaelic. In: Claudia Corum, T. Cedric Smith-Stark & Anne Weiser (eds) You take the high node and I’ll take the low node: papers from the Comparative Syntax Festival. Chicago: Chicago Linguistic Society, 220–228.

Brenner, Dan, Andrew Carnie, Ian Clayton, Muriel Fisher, Michael Hammond, Adam Ussishkin & Natasha Warner (2017) Lexical representation and processing of word-initial morphological alternations: Scottish Gaelic mutation. Laboratory phonology 8/1, 1–34.

Caimbeul, Aonghas Pàdraig (2012) untitled column. West Highland Free Press 14 December 2012, 16.

Carty, Nicola (2018) New speakers, potential new speakers, and their experiences and abilities in Scottish Gaelic. In: Michael Hornsby, Máiréad Moriarty, Noel P. Ó Murchadha & Cassie Smith-Christmas (eds) New speakers of minority languages. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 253–270.

Clement, David (1984) Gaelic. In: Peter Trudgill (ed.) Language in the British Isles, 318–342.

Clements, George N. (1986) Syllabification and epenthesis in the Barra dialect of Gaelic. In: Koen Bogers, Harry van der Hulst & Maarten Mous (eds) The phonological representation of suprasegments. Dordrecht: Foris, 317–336.

Clugston, John & Peadar Ó Muircheartaigh (2017) A note on pronoun marking and register in Scottish Gaelic. Australian Celtic journal 14, 7–18.

Cole, Beth (2013). Grammatical change in a not so dying dialect: genitive mutation in Uist Gaelic. In: Janet Cruickshank & Robert McColl Millar (eds) After the Storm: papers from the Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster triennial meeting, Aberdeen 2012. Aberdeen: Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster, 11–139.

Cole, Beth (2015). Morphosyntactic Variation in Uist Gaelic: A Case of Language Shift?. PhD thesis, University of Aberdeen.

Cox, Richard (1996) Time and aspect in the Scottish Gaelic verbal system: a working paper on definitions and presentation. Scottish Gaelic Studies 17, 82–86.

Cox, Richard (2010) Review of Gaelic orthographic conventions [2009]. Scottish Gaelic Studies 26: 162–173.

Cox, Richard (2011) Eachdraidh is tùs a’ mhìr àireamhail ann an Gàidhlig (na h-Albann). Scottish Gaelic Studies 28, 254–306.

Cox, Richard (2013) The history of the numerical particle in (Scottish) Gaelic. In: Cathinka Hambro & Lars Ivar Widerøe (eds) Lochlann: festskrift til Jan Erik Rekdal på 60-årsdagen – aistí in ómós do Jan Erik Rekdal ar a 60ú lá breithe. Oslo: Hermes, 247–281.

Cram, David (1975) Grammatical and phonological conditioning of initial mutations in Scottish Gaelic. Leuvense Bijdragen: Leuven contributions in linguistics and philology 64, 363–375.

Cram, David (1983–1984) Scottish Gaelic ann as an aspect particle. Studia Celtica 18–19, 311–326.

Cram, David (1984) Is Scottish Gaelic a VSO language?. Scottish language 3, 33–48.

Cram, David (1986) Patterns of English-Gaelic and Gaelic-English code-switching. Scottish language 5, 126–130.

Csonka, Veronika (2019). The conceptualising function of Scottish Gaelic preposed adjectives. In: Acta linguistica academica: an international journal of linguistics 66, 31–68.

Dilworth, Anthony (1995–1996) A comparison of a central western dialect with a peripheral one: western mainland Inverness-shire and Perthshire. Scottish language 14–15, 42–51.

Dorian, Nancy C. (1973) Grammatical change in a dying dialect. Language 49, 413–438. (https://www.jstor.org/stable/412461)

Dorian, Nancy C. (1976) A hierarchy of morphophonemic decay in Scottish Gaelic language death: the differential failure of lenition. Word 28/1-2, 96–109. (https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/00437956.1977.11435851?needAccess=true&role=button)

Dorian, Nancy C. (1976) Gender in a terminal Gaelic dialect. Scottish Gaelic Studies 12/2, 279–282.

Dorian, Nancy C. (1977) The problem of the semi-speaker in language death. Linguistics 15/191, 23–32.

Dorian, Nancy C. (1978) The preservation of the vocative in a dying Gaelic dialect. Scottish Gaelic Studies 13/1, 98–102.

Dorian, Nancy C. (1978) The fate of morphological complexity in language death: evidence from East Sutherland Gaelic. Language 54, 590–609. (https://www.jstor.org/stable/412788)

Dorian, Nancy C. (1980) Maintenance and loss of same-meaning structures in language death. Word 31/1, 39–45. (https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00437956.1980.11435680)

Dorian, Nancy C. (1996) Personal-pattern variation in East Sutherland Gaelic. Scottish Gaelic Studies 17, 103–113.

Gillies, William (1980) English influences on contemporary Scottish Gaelic. Scottish Literary Studies Journal, Supplement 12, 1–12.

Gillies, William (1990) An impersonal usage in Scottish Gaelic. In: A. T. E. Matonis & Daniel F. Melia (eds) Celtic languages, Celtic culture. Van Nuys, CA: Ford and Bailie, 207–217.

Gillies, William (2010) [1993] Scottish Gaelic. In: Martin J. Ball & Nicole Müller (eds) The Celtic languages, 2nd edn. London – New York: Routledge, 230–304.

Gleasure, James (1990) The evolution of the present/future tense in Scottish Gaelic. Scottish Gaelic Studies 16, 181–189.

Gorrie, Colin (2011) Adjective agreement in Gaelic: a case for morphophonological features. Formal approaches to Celtic linguistics. In: Andrew Carnie (ed.) Formal approaches to Celtic linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 321–335.

Greene, David (1979–1980) Perfect and passive in Eastern and Western Gaelic. Studia Celtica 14–15, 87–94. (https://www.proquest.com/docview/1297888016?pq-origsite=gscholar&fromopenview=true&imgSeq=1)

Howells, Donald (1971) The nominative plural of the noun in the Gaelic of the isle of Lewis. Studia Celtica 6, 90–97.

Howells, Donald (1970) The Scottish Gaelic 2 sg. personal pronoun. Studia Celtica 5, 86–88.

Iosad, Pavel (2015) “Pitch accent” and prosodic structure in Scottish Gaelic: reassessing the role of contact. In: Janet Duke, Martin Hilpert, Christine Mertzlufft, Jan-Ola Östman & Michael Rießler (eds) New trends in Nordic and general linguistics. Berlin – Munich – Boston: De Gruyter, 28–54. (https://www.anghyflawn.net/pdf/icngl.paper.pdf)

Iosad, Pavel & William Lamb (2020) Dialect variation in Scottish Gaelic nominal morphology: A quantitative study. Glossa: a journal of general linguistics 5(1): 130, 1–31. (https://www.researchgate.net/publication/348068995_Dialect_variation_in_Scottish_Gaelic_nominal_morphology_A_quantitative_study)

Lamb, William (1999) “Agus: Dè th’ ann? Thoughts on Subordination and Coordination in Scottish Gaelic”. Presented at the 3rd Conference of Goidelic Linguistics, Edinburgh, April 1999. (https://www.academia.edu/attachments/1775405/download_file?st=MTY4ODUwMDUwMCw5NC4xNC4xOTEuMTQ2LDI3MjIzMTM%3D&s=profile)

Lamb, William (2006) The noun phrase in Gaelic speech and writing. In: James E. Fraser, Anja Gunderloch & Wilson McLeod (eds) Rannsachadh na Gàidhlig 3. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 153–178.

Lamb, William (2008) Scottish Gaelic Speech and Writing: Register Variation in an Endangered Language. Belfast: Cló Ollscoil na Banríona. [including: Appendix 1: A descriptive grammar of Scottish Gaelic] (https://www.academia.edu/350957/Scottish_Gaelic_Speech_and_Writing_Register_Variation_in_an_Endangered_Language)

Lamb, William (2015) Verbal Formulas in Gaelic Traditional Narrative: Some Aspects of Their Form and Function. In: Asif Agha & Frog (eds) Registers of Communication. Helsinki: Finish Literature Society, 225¬–246. (https://www.academia.edu/19355536/Verbal_Formulas_in_Gaelic_Traditional_Narrative)

Lamont, Donald (1960) Sgrìobhadh na Gàidhlig. In: Thomas M. Murchison (ed.) Prose Writing of Donald Lamont 1874–1958. Edinburgh: Oliver & Boyd for the Scottish Gaelic Text Society, 164–170.

Landgraf, Julia (2011) Tense in the Scottish Gaelic verbal system. In: Renate Musan & Monika Rathert (eds) Tense across languages. Berlin – Boston: De Gruyter, 109–125. (https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110267020.109/html)

Lewin, Christopher (2016) Syntactic innovation in Manx and Sutherland Gaelic. Rob Dunbar, Anja Gunderloch & Wilson McLeod (eds) Rannsachadh na Gàidhlig 8. Edinburgh – London: Dunedin Academic Press, 237–249.

MacAulay, Donald (1962) Notes on some noun-initial mutations in a dialect of Scottish Gaelic. Scottish Gaelic Studies 9, 146–175.

MacAulay, Donald (1982) Register range and choice in Scottish Gaelic. International Journal of the Sociology of Language 35, 25–48.

MacAulay, Donald (1986) ‘New Gaelic’. Scottish Language 5, 120-125.

MacAulay, Donald (1988) On the order of elements in Scottish Gaelic clause structure and some related linguistic problems. In: Gordon MacLennan (ed) Proceedings of the first North American Congress of Celtic Studies, held at Ottawa from 26th-30th March, 1986. Ottawa: Chair of Celtic Studies, University of Ottawa, 397–406.

MacAulay, Donald (1992) The Scottish Gaelic language. In: Donald MacAulay (ed) The Celtic languages. Cambridge: Cambridge University Press, 137–248.

MacAulay, Donald (1996) Some thoughts on time, tense and mode, and on aspect in Scottish Gaelic. Scottish Gaelic Studies 17, 193–204.

MacAulay, Donald (2013) Aspects of the category of person in Scottish Gaelic. In: Dónall Ó Baoill, Donncha Ó hAodha and Nollaig Ó Muraílle (eds) Saltair saíochta, sanasaíochta agus seanchais: a festschrift for Gearóid Mac Eoin. Dublin: Four Courts, 112–116.

Macaulay, Cathlin & Kenneth MacKinnon (2000) Scottish Gaelic. In: Jan Wirrer (ed.) Minderheiten- und Regionalsprachen in Europa. Wiesbaden: Westdeutscher Verlag, 46–63.

MacFarlane, Malcolm (1889) The phonetics of the Gaelic language: with an exposition of the current orthography and a system of phonography. Paisley – Edinburgh – London: J. & R. Parlane; J. Menzies; Houlston.

Mac Gill-Fhinnein, Gordon (1958/61) Ris and leis with the meanings ‘bare’ or ‘exposed’. Éigse 9, 227–229.

MacInnes, John (1992) The Scottish Gaelic language. In: Glanville Price (ed.) The Celtic connection. Gerrards Cross, Buckinghamshire: Colin Smythe, 101–130.

Mackenzie, J. Lachlan (2009) Aspects of the interpersonal grammar of Gaelic. Linguistics: an interdisciplinary journal of the language sciences 47/4, 885–911. (https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/LING.2009.031/html)

MacKinnon, Kenneth (2000) Scottish Gaelic. In: Glanville Price (ed.) Languages in Britain & Ireland. Oxford: Blackwell, 44–57.

MacLeod, Michelle (2007) Measuring Gaelic Language Planning. Scottish Language 26, 61–78.

MacLeod, Michelle & Moray Watson (eds) (2010) The Edinburgh companion to the Gaelic language. Edinburgh: Edinburgh University Press.

MacLeòid, Murchadh (1967) Gàidhlig gun Ghràmair. Gairm 58, 169–171.

McCaughey, Terence (1976) The possessive construction in Scottish Gaelic. Celtica 11, 141–149.

McConville, Mark (2013) Reverse-engineering the morphophonology of Gaelic vowels from orthography: language planning to linguistic theory, and back again. In: Janet Cruickshank & Robert McColl Millar (eds) After the storm: papers from the Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster triennial meeting, Aberdeen 2012. Aberdeen: Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster, 61–81. (https://www.abdn.ac.uk/sll/documents/McConville-Reverse-engineering-the-morphophonology.pdf)

McLeod, Wilson (2001) Faclair na Pàrlamaid: a critical evaluation. Rannsachadh air Poileasaidh Cànain agus Dealbhadh Cànain – Research on Language Policy and Planning. Edinburgh: Department of Celtic and Scottish Studies, University of Edinburgh. (https://www.poileasaidh.celtscot.ed.ac.uk/faclairrep.pdf)

McLeod, Wilson (2004) ‘Feumaidh sinn a’ Ghàidhlig a chumail pure’: Problems of linguistic purism in Scottish Gaelic. In: Dónall Ó Riagáin & Thomas Stolz (eds) Purism: A Second Helping. Bochum: Brockmeyer, 25–45.

McLeod, Wilson (2004) The challenge of corpus planning in Gaelic development. Scottish Language 23, 68–92.

McLeod, Wilson (2010) Poileasaidh Leasachaidh na Gàidhlig: Paradaim Ùr?. In: Gillian Munro & Iain Mac an Tàilleir (eds) Coimhearsnachdan na Gàidhlig an-diugh. Edinburgh: Dunedin Academic Press, 1–18.

Meek, Donald E. (1990) Language and style in the Scottish Gaelic Bible (1767–1807). Scottish Language 9, 1–16.

Milligan, Lindsay G. (2009) Territoriality and macro Gaelic education policy. Scottish Gaelic Studies 25, 331–349.

Milligan, Lindsay (2010) Gaelic in the workplace: helping to create linguistic capacity. Scottish Languages Review 21, 7–16.

Ó Baoill, Colm (1978) Contributions to a Comparative Study of Ulster Irish and Scottish Gaelic. Belfast: Institute of Irish Studies.

О’Коррань, А. [Ó Corráin, Ailbhe] (2007) Перфектные конструкции в островных кельтских языках [Perfect constructions in the insular Celtic languages]. Вопросы языкознания [Voprosy jazykoznanija] 55/5, 73–88. (https://vja.ruslang.ru/ru/archive/2007-5/73-88)

Ó Maolalaigh, Roibeard (1994) The internal structure of the noun phrase in Scottish Gaelic. In: The Noun Phrase Structure. Series: Eurotype Working Papers. Konstanz: Eurotyp.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2000) Transition zones, hyperdialectisms and historical change: the case of final unstressed -igh/ich and -idh in Scottish Gaelic. Scottish Gaelic Studies 19, 195–233.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2003) Varia: IV. 1. On the 3pl. prepositional pronominal ending -u in Irish and Scottish Gaelic. Ériu 53, 171–174. (https://www.jstor.org/stable/30008360)

Ó Maolalaigh, Roibeard (2003) Varia: IV. 2. On the 2pl. imperative in Scottish Gaelic. Ériu 53, 174–178. (https://www.jstor.org/stable/30008360)

Ó Maolalaigh, Roibeard (2003) "Siubhadaibh a bhalachaibh! Tha an Suirbhidh a-nis ullamh agaibh": mar a Dh’èirich do -bh, -mh gun Chudrom ann an Gàidhlig Alba. Scottish Gaelic Studies 21, 163–219.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2013) Gaelic gach uile / a h-uile and the genitive of time. Éigse 38, 41–93.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2013) Corpas na Gàidhlig and singular nouns with the numerals ‘three’ to ‘ten’ in Scottish Gaelic. In: Wendy Anderson (ed.) Language in Scotland: corpus-based studies. Series: Scottish cultural review of language and literature, 19. Amsterdam – New York: Rodopi, 113–142. (https://brill.com/display/book/9789401209748/B9789401209748-s009.xml)

Ó Maolalaigh, Roibeard (2018) An archaic survival: initial h- in Scottish Gaelic thig, thug, thàinig, fhuair revisited. Scottish Gaelic Studies 31, 42–51.

Ó Maolalaigh, Roibeard (2023) An Old Gaelic conjunction rediscovered: Old Gaelic ceni, Scottish Gaelic gar an and related concessive conjunctions in Gaelic. North American journal of Celtic studies 7/1, 1–87. (https://eprints.gla.ac.uk/286273/1/286723.pdf)

Ó Maolalaigh, Roibeard & Mark McConville (2020) ‘Risk-free’ corpus-planning for Scottish Gaelic? Collaborative development of basic grammatical norms for 21st century speakers. In: Joanna Kopaczyk & Robert M. Millar (eds) Language on the Move Across Contexts and Communities. Series: The languages of Scotland and Ulster, 6. Aberdeen: Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster, 13-36. (https://www.abdn.ac.uk/sll/documents/Ch2-O-Maolalaigh-and-McConville.pdf)

Ó Muirí, Damien (1988) Gender of the noun in Scottish Gaelic. In: Gordon W. MacLennan (ed.) Proceedings of the first North American Congress of Celtic Studies, held at Ottawa from 26th–30th March, 1986. Ottawa: Chair of Celtic Studies, University of Ottawa, 423–441.

Ó Sé, Diarmuid (2004) The ‘after’ perfect and related constructions in Gaelic dialects. Ériu 54, 179–248.

Ostrove, Jason (2019) Adjacency and Case Morphology in Scottish Gaelic. Linguistic Inquiry 51(1), 1–49. (https://www.researchgate.net/publication/332922961_Adjacency_and_Case_Morphology_in_Scottish_Gaelic)

Ramchand, Gillian Catriona (1993) Verbal Nouns and Event Structure in Scottish Gaelic. SALT III, 162–181. (https://journals.linguisticsociety.org/proceedings/index.php/SALT/article/download/3120/2842)

Ramchand, Gillian Catriona (1996) Two subject positions in Scottish Gaelic: the syntax-semantics interface. Natural language semantics 4/2, 165–191. (https://www.jstor.org/stable/23748707)

Reed, Sylvia L. (2021) The semantics of Scottish Gaelic tense and aspect. In: Andrew Carnie (ed.) Formal approaches to Celtic linguistics. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 255–279.

Reed, Sylvia L. (2012) Multiple perfects in Scottish Gaelic. In: Jaehoon Choi, E. Alan Hogue, Jeffrey Punske, Jessamyn Schertz, Deniz Tat & Alex Truman (eds) Proceedings of the 29th West Coast Conference on Formal Linguistics. Somerville, MA: Cascadilla, 389–397. (http://www.lingref.com/cpp/wccfl/29/paper2725.pdf)

Reed, Sylvia L. (2015) The creation and interpretation of nominal predicates: bi + ann in Scottish Gaelic. Lingua 154, 110–139. (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S002438411400271X)

Rogers, Henry (1972) The initial mutations in modern Scots Gaelic. Studia Celtica 7, 63–85.

Schreiner, Sylvia L. R. & Andrew Carnie (2016) The syntax and semantics of Scottish Gaelic a’ dol aL. Journal of Celtic Linguistics 17, 1–30. (https://www.ingentaconnect.com/contentone/uwp/jcl/2016/00000017/00000001/art00002;jsessionid=m9fotpkaaf.x-ic-live-02)

Sheil, Christine (2012) Scottish Gaelic prepositional relatives: The problem of inflection. Working Papers of the Linguistic Circle of the University of Victoria 21(2), 80–90. (https://journals.uvic.ca/index.php/WPLC/article/view/7762)

Stalmaszczyk, Piotr (2011) Prepositional possessive constructions in Celtic languages and Celtic Englishes. In: Hildegard L. C. Tristram (ed.) The Celtic languages in contact. Potsdam: Potsdam University Press, 126–145. (https://publishup.uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/1744/file/126_145.pdf)

Stewart, Thomas W. (2013) The sub-types of initial lenition in Scottish Gaelic. In: Janet Cruickshank & Robert McColl Millar (eds) After the Storm: papers from the Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster triennial meeting, Aberdeen 2012. Aberdeen: Forum for Research on the Languages of Scotland and Ulster, 100–116. (https://www.abdn.ac.uk/sll/documents/Stewart-Sub-types-of-initial-lenition.pdf)

Stortz, Stephen (1995) Relative Clause Structure in Scottish Gaelic. BA dissertation, Swarthmore College. (https://scholarship.tricolib.brynmawr.edu/bitstream/handle/10066/10669/Stortz_thesis_1995.pdf?sequence=3&isAllowed=y)

Sung, Jae-Hyun, Diana Archangeli, Samuel Johnston, Ian Clayton & Andrew Carnie (2015) The articulation of mutated consonants: palatalization in Scottish Gaelic. In: The Scottish Consortium for ICPhS (eds) Proceedings of the 18th International Congress of the Phonetic Sciences, August 10–14, 2015. Glasgow: University of Glasgow, 1–5.

Thoms, Gary (2014) MaxElide and clause structure in Scottish Gaelic. Linguistic Inquiry 45/1, 158–168. (https://www.jstor.org/stable/43695639)

Thoms, Gary (2016) Short answers in Scottish Gaelic and their theoretical implications. Natural language and linguistic theory 34/1, 351–391. (https://www.jstor.org/stable/43698476)

Watson, Seosamh (1983) Loan-words and initial mutations in a Gaelic dialect. Scottish Gaelic Studies 14/1, 100–113.

Whyte, Christopher (1988) The Gaelic noun: a new description. Scottish Gaelic Studies 15, 74–92.


Gaelic dialects [+/-]

Borgstrøm, Carl Hj. (1935). The Dialect of Barra. Oslo: A. W. Brøggers Boktrykkeri.

Borgstrøm, Carl Hj. (1940). The Dialects of the Outer Hebrides. Oslo: Norwegian Universities Press.

Borgstrøm, Carl Hj. (1941). The Dialects of Skye and Ross-shire. Oslo: Norwegian Universities Press.

Campbell, John Lorne & Allan MacDonald (1958). Gaelic words and expressions from South Uist and Eriskay. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Clement, David & Adam Watson (1980–1982). Aberdeenshire Gaelic. Transactions of the Gaelic Society of Inverness 52, 373–404.

Dorian, Nancy C. (1978). East Sutherland Gaelic: the dialect of the Brora, Golspie, and Embo fishing communities. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Dorian, Nancy C. (1983). East Sutherland Gaelic dialect affinities: some new material. Scottish Gaelic Studies 14/1, 114–119.

Grannd, Seumas (1995). The lexical geography of the Western Isles. Scottish Language 14/15, 52–65.

Grannd, Seumas (2000). The Gaelic of Islay: a comparative study. Aberdeen: Department of Celtic, University of Aberdeen.

Grant, James (2003). The Gaelic of Strathspey and its relationship with other dialects. Transactions of the Gaelic Society of Inverness. Vol. LXI, 1998–2000, 71–115.

Holmer, Nils M. (1938). Studies on Argyllshire Gaelic. Oslo: Almqvist & Wiksells.

Holmer, Nils M. (1957). The Gaelic of Arran. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Holmer, Nils M. (1962). The Gaelic of Kintyre. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

MacBain, A. (1894). The Gaelic Dialect of Badenoch. Transactions of the Gaelic Society of Inverness 18 (1891–92), 79–96.

MacDonald, Duncan (1993). Gaelic Words from Great Bernera: Collected by Duncan MacDonald circa 1920–1930. Inverness: The Gaelic Society of Inverness.

Mac Gill-Fhinnein, Gordon (1966). Gàidhlig Uidhist a Deas (téacs-leabhar). Baile Átha Cliath: Institiúid Árd-Léinn Bhaile Átha Cliath.

MacInnes, John (2006 [XX]) Cainnt is Cànan. In: Michael Newton (ed.). Dùthchas nan Gàidheal: Selected Essays of John MacInnes. Edinburgh: Birlinn, 120–30.

MacKillop, Donald (2000). Gaelic idioms and expressions from Berneray Lochmaddy. Transactions of the Gaelic Society of Inverness. Vol. LX, 187-232.

McDonald, Allan (1958). Gaelic words and expressions from South Uist and Eriskay. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

McGregor, Neil (1994–1996). Gaelic in Strathspey. Transactions of the Gaelic Society of Inverness 59, 488–606.

Ó Dochartaigh, Cathair (ed.) (1997). Survey of the Gaelic Dialects of Scotland. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Oftedal, Magne (1956). The Gaelic of Leurbost, Isle of Lewis. Oslo: Aschehoug.

Ó Murchú, Máirtín (1978). East Perthshire Gaelic. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Ó Murchú, Máirtín (2021). West Perthshire Gaelic. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Robertson, C. M. (1899). The Gaelic Dialect of Arran. Transactions of the Gaelic Society of Inverness 21 (1896–1897), 229–265.

Robertson, C. M. (1900). Perthshire Gaelic. Transactions of the Gaelic Society of Inverness 22 (1897–98), 4-42.

Robertson, C. M. (1902). Skye Gaelic. Transactions of the Gaelic Society of Inverness 23 (1898–99), 54–89.

Robertson, C. M. (1904). The Gaelic of the West of Ross-shire. Transactions of the Gaelic Society of Inverness 24 (1899–1901), 321–369.

Robertson, C. M. (1906–1908). Scottish Gaelic Dialects. The Celtic Review 3, 97–113; 223–239; 319–332; The Celtic Review 4, 69–80; 167–183; 273–280; 335–348.

Robertson, C. M. (1907). Sutherland Gaelic. Transactions of the Gaelic Society of Inverness 25 (1901–1903), 84–125.

Ternes, Elmar (2006) [1973]. The Phonemic Analysis of Scottish Gaelic, rev. edn. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Watson, Joseph (1974). A Gaelic dialect of N. E. Ross-shire. Lochlann 6, 9–90.

Watson, Seosamh (1983). Fisher Gaelic in N. E. Scotland. Éigse 19/2, 341–353.

Watson, Seosamh (1999). Aspects of some Nova Scotian Gaelic dialects. In: Ronald Black, William Gillies, Roibeard Ó Maolalaigh (eds) Celtic connections: proceedings of the Tenth International Congress of Celtic Studies. Vol. 1. Language, literature, history, culture. East Linton: Tuckwell Press, 347–395.

Watson, Seosamh (2010). Hebridean and Mainland dialects. In: Michelle Macleod & Moray Watson (eds) The Edinburgh companion to the Gaelic language. Edinburgh: Edinburgh University Press, 108–127.

Watson, Seosamh (2022). Easter Ross Gaelic. Dublin: Dublin Institute for Advanced Studies.

Wentworth, Roy (1996). Faclan is abairtean à Ros an Iar. Geàrrloch: R. Wentworth.

Wentworth, Roy (2003). Gaelic Words and Phrases from Wester Ross – Faclan is abairtean à Ros an Iar. Inbhir Nis: CLÀR.

Wentworth, Roy (2003). Rannsachadh air fon-eòlas dualchainnt Ghàidhlig Gheàrrloch, Siorrachd Rois, 3 vols. PhD thesis, University of Aberdeen.


other [+/-]

Bauer, Michael; Roibeard Ó Maolalaigh & Rob Wherrett (2009). Survey of Gaelic Corpus Technology: Project report. Bòrd na Gàidhlig.

Bell, Susan; Mark McConville, Wilson McLeod & Roibeard Ó Maolalaigh (2014). Dlùth is Inneach: Linguistic and Institutional Foundations for Gaelic Corpus Planning. Final Project Report.

Bòrd na Gàidhlig (2007). The National Plan for Gaelic, 2007–2012.

Bòrd na Gàidhlig (2007). The National Gaelic Education Strategy. [Annexe A to Bòrd na Gàidhlig (2007). The National Plan for Gaelic, 2007–2012].

Bòrd na Gàidhlig (2010). Ginealach Ùr na Gàidhlig: An Action Plan to Increase the Numbers of Gaelic Speakers.

Bòrd na Gàidhlig (2011). Aithisg Bhliadhnail – Annual Report, 2010–2011.


academic projects [+/-]

Arizona Scottish Gaelic Syntax Project, University of Arizona – creating a database of Scottish Gaelic grammatical structures and a complete descriptive grammar of the language.


additional [+/-]

Mango Languages: Scottish Gaelic

Scottish Gaelic Grammar Wiki.

Scottish Gaelic Grammar – Polyglot Club.

TES: Secondary Scottish Gaelic resources: grammar.

Welcome to Scottish Gaelic on Duolingo!